Pon Dealer Groep en Muntstad verder als Pon Center (2024)

Home

Pon Center Nieuws

Pon Dealer en Muntstad wordt Pon Center

Pon Dealer & Muntstad
gaan samen verder

Meer info

Nog meer mobiliteit vanuit het hart

Pon Dealer Groep en Muntstad gaan samen verder als Pon Center: ‘Nog meer mobiliteit vanuit het hart’

Pon Dealer Groep en Muntstad bundelen de krachten en gaan onder één nieuwe naam verder: Pon Center. Met de geleidelijke samenvoeging van de dealerbedrijven in 2024 ontstaat een organisatie die klaar is voor de toekomst. Nog meer focus op verduurzaming, efficiency, innovatie en digitalisering moet leiden tot optimale klantbeleving, terwijl het vertrouwde karakter van de lokale vestigingen behouden blijft.

De integratie van Pon Dealer Groep en Muntstad past in de bredere ontwikkelingen binnen de automotive. Daarin vindt schaalvergroting van dealerbedrijven plaats om een gezonde basis voor de toekomst te waarborgen.

Sterk geworteld

‘Onze beide dealergroepen zijn sterk geworteld in respectievelijk Amersfoort/Barneveld/Nijkerk/ Hilversum/Naarden en Utrecht/Maarssen/Nieuwegein/Zeist en hebben al decennialang een trouw klantenbestand’, zegt directeur Eric Hoekstra van Pon Dealer Groep. ‘Deze integratie is dan ook geen kwestie van moeten. We slaan de handen ineen vanuit een kans. Door samen op te trekken zijn we in staat om het voor onze klanten en medewerkers nog beter te doen.’

Pon Dealer Groep en Muntstad verder als Pon Center (1)

Slagkracht

Willem Trip, directeur van Muntstad-Pon Dealer Groep, wijst op de grotere slagkracht die met de samenvoeging ontstaat. ‘Als Pon Center kunnen we meer investeren in het hart van onze onderneming. In automatisering, artificial intelligence en andere ontwikkelingen die onze organisatie verder brengen. En dat is precies wat we moeten blijven doen als we onze klanten ook in de toekomst optimaal willen bedienen. Zij moeten op een zo toegankelijk mogelijke manier bij ons kunnen aankloppen voor mobiliteit, zowel fysiek als digitaal.’

Gewenste dealergrootte

Dat Pon Dealer Groep en Muntstad elkaar gevonden hebben mag geen grote verrassing zijn. De dealerbedrijven hebben met Pon Holdings dezelfde eigenaar en de rayons van beide bedrijven grenzen aan elkaar. Daarbij komt dat het samenvoegen van Pon Dealer Groep en Muntstad leidt tot de gewenste dealergrootte met het oog op de toekomst.

Meer verduurzaming en digitalisering

De integratie levert tal van voordelen op voor klanten en medewerkers van Pon Center: van nog meer verduurzaming tot verbetering van efficiency en van grotere innovatiekracht tot nieuwe vormen van digitalisering. Trip: ‘Bijvoorbeeld de doorontwikkeling van onze online tools om onze klanten zo doelmatig, digitaal en transparant mogelijk te kunnen bedienen. Samen kunnen we dit nog beter neerzetten. Ook besparen we op die manier kosten. Wat we weer kunnen investeren in andere vernieuwingen die ons verder brengen.’

Ontwikkeling medewerkers

Ook biedt de samenvoeging kansen als het gaat om de ontwikkelingsmogelijkheden van de medewerkers. Hoekstra: ‘We gaan onder de vlag van Pon Center Academy in Nieuwegein een eigen school oprichten om mensen op te leiden. Naast het bieden van een fijne en veilige werkomgeving, vinden we het ook belangrijk dat onze medewerkers ruimte krijgen voor persoonlijke ontwikkeling en doorgroeimogelijkheden. Dat gaat makkelijker in een organisatie die een grote schaal heeft.’

Pon Dealer Groep en Muntstad verder als Pon Center (2)

Elkaars krachten benutten

Samenwerken betekent voor Pon Center ook slimmer werken en elkaars krachten benutten. Hoekstra: ‘Neem ons schadebedrijf ASCA, waarvoor we momenteel een hypermodern en duurzaam nieuw pand bouwen. De mensen die daar werken zijn gespecialiseerd in complexe reparaties. Door samen te gaan delen we die specialistische kennis en kunde. Uiteindelijk heeft de klant daar ook baat bij.’

Win-winsituatie

Trip noemt nog een ander voorbeeld: ‘In onze vestiging in Utrecht zijn we officieel en exclusief Audi Sport Dealer. Daar profiteert de Amersfoortse vestiging nu ook van. En zo zijn er talloze voorbeelden. Als je alles bij elkaar optelt, hebben we onze klanten meer te bieden dan voorheen. Dat maakt de integratie tot Pon Center een win-winsituatie voor iedereen.’

Vertrouwd DNA

De ambitie is helder: Pon Center moet uitgroeien tot de innovatiefste, duurzaamste en gezelligste dealer van Nederland. Klanten ervaren daar de voordelen van, maar zouden verder weinig van de integratie moeten merken. ‘Groter betekent vaak logger’, zegt Trip. ‘Maar dat is juist wat wij willen voorkomen. Daarom behouden alle vestigingen hun lokale verantwoordelijkheid. Het vertrouwde DNA koesteren we juist.’

Nieuwe naam

Misschien wel de grootste verandering is de naam: Muntstad en Pon Dealer Groep (waar naast de Pon Dealer-vestigingen ook Autobedrijf Schueler en ASCA Autoschade bij horen) gaan straks verder als Pon Center. Er komt veel samen in deze nieuwe naam voor de toekomst, die uit vele inzendingen van meedenkende medewerkers is gekozen.

‘Onze dealerbedrijven zijn gevestigd in het midden van het land’, verklaart Hoekstra. ‘Ook figuurlijk vormen we het middelpunt als het gaat om mobiliteit. Daarnaast heeft een ‘center’ aantrekkingskracht als ontmoetingsplaats; in ons geval als plek waar onze klanten alle expertise op het gebied van vooruitstrevende en duurzame mobiliteit kunnen vinden. Bovendien hebben wij onze klanten altijd centraal staan in onze dienstverlening. Pon Center is dus een naam die ons past als een jas.’

Mobiliteit vanuit het hart

Dat geldt ook voor de nieuwe pay-off: ‘Mobiliteit vanuit het hart’. ‘Dat is een knipoog naar onze ligging in het hart van het land. Bovenal zegt het dat we mobiliteit vanuit het hart aan onze klanten bieden. Oprecht en met het oog op een duurzame relatie.’

2024 staat voor Pon Dealer Groep en Muntstad in het teken van de integratie tot Pon Center. Dat proces verloopt geleidelijk en zal naar verwachting rond de zomer worden afgerond.

Pon Dealer Groep en Muntstad verder als Pon Center (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Pres. Lawanda Wiegand

Last Updated:

Views: 6159

Rating: 4 / 5 (71 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Pres. Lawanda Wiegand

Birthday: 1993-01-10

Address: Suite 391 6963 Ullrich Shore, Bellefort, WI 01350-7893

Phone: +6806610432415

Job: Dynamic Manufacturing Assistant

Hobby: amateur radio, Taekwondo, Wood carving, Parkour, Skateboarding, Running, Rafting

Introduction: My name is Pres. Lawanda Wiegand, I am a inquisitive, helpful, glamorous, cheerful, open, clever, innocent person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.